Novel Writing Contest

UMNCINTISWANO WOKULOBA INOVELI NGESINDEBELE

UMNCINTISWANO WOKULOBA INOVELI NGESINDEBELE

Mthwakazi omuhle, nanti ithuba lokuthi ulobe unonise isiphala solimi lwakho! Gagadlela lelithuba ubalelwe kulabo abaphehla ilifa lalamuhla lelakusasa.

  • Loba inoveli ngesiNdebele esicacileyo
  • Inoveli yakho kumele ibe lamabala ayi 30,000 loba edlulayo.
  • Zikhethele injongo ephathelene lalokhu okwenzakalayo empilweni.
  • Inoveli yakho ayibe ngumsebenzi ongakaze ukhutshwe ogwalweni oludindisiweyo ngaphambili.
  • Kumele inoveli yakho ibe ngumsebenzi othayitshiweyo, ulethwe ulugwalo oluqoqekileyo, amakhasi ecindezelwe ahlanganiswa kuhle. Gcina ikopi yogwalo lwakho loba usuthumele eyomncintiswano kuMhleli.
  • Kumele ikhasi linye ngalinye libe lenombolo, kusukela kusahluko sokuqala.
  • Kumele ikhasi lokuqala libe leBizo lakho, iKheli lakho, uCingo lwakho, lekheli le- Email nxa ulalo.
  • Ilanga lokucina lokungenisa inoveli yakho nguLweSibili, mhlaka 31 Janawari, 2020.
  • Abaphumelelayo bazakwaziswa mhlaka30 kuMabasa 2020. Kuzakuba loMvuzo wokuqala owe US $250; owesibili oweUS$150; lowesithathu owe US$50 kungwalo ezizakhethwa.
  • Ologwalo oluphumelela ukudindwa uzakwaziswa kube lesivumelwano le Radiant ngalokho.

Nxa ususuthisekile ngogwalo lwakho, luthumele loba ululethe kula amakheli:
•          KoBulawayo – KuMhleli, UMncintiswano Wokuloba INoveli, Radiant Publishing, C/o Telco, 114 George Silundika, Between 11 & 12 Avenue, BULAWAYO.
•         EHarare – KuMhleli, UMncintiswano Wokuloba INoveli, Radiant Publishing, C/o 21 Armadale Road, Vainona, HARARE.
•         Bana leqiniso ukuthi ugwalo lwakho lufikile kuMhleli ngokumthinta kunombolo ethi: +263 772231304. Yiyo njalo eye – WhatApp.

***