Category

Giya Mthwakazi – Imbongi

Giya Mthwakazi - Imbongi, Gogo Nkala's Newsletter

VUMA NGIKHULE LAMI

Gogo Nkala’s Newsletter 10/20 Sithembile SiqhozaLililili! Lililili! Halala! Siyagiya Mthwakazi lamhla ngabanengi abethu abathandekayo abebesesigodlweni eHarare, kumkhosi omkhulu we National Arts Merits Awards (NAMA). Ube ukhona ngoMgqibelo ilanga lisithi 29 Mbimbitho 2020. Sibatshayela ihlombe bonke abaphakanyisiweyo bathola imendulo lezithupha ezibenzela…

Giya Mthwakazi - Imbongi

Qilindini

GIYA MTHWAKAZI Lamhla sikhangela kuphela inkondlo ezikhuluma ngalesisilo esibhekane laso. UMartini Mlilo uke wakhwaza ngeNdidane eyisilo seKhorona. Asizwe lamhla ukuthi uthini ngokuphathelene layo iKhorona? Wena uthini ngalokho? QILINDINI Kade lizenz’ izinto silikholwaNamhlanje lihlangane losowenu,Lathula lazithela ngabandayo lamgwilibana,Lihlala lizenz’ ongqengqeBuvelile ubugovu benuBafana…

Giya Mthwakazi - Imbongi

Amacimbi

Nxa imbongi yayiyabe isiphuphuma ngosinga, igiya, iseqa, ijanquka, ibetha amagama akhuthazayo avusa idlabuzane lokwenza; ayekekela amanina, alilizele, udutshulwe umpululu, obaba lamajaha batshaye ivoklokolo! Kwakumnandi kakhululu. Loba uzibalela wedwa, ake ukekele lawe uyithuze ivokloklo ngoba imbongi zethu lezi ziyasikholisisa kakhulu. Asizitshayeleni…