Category

Gogo Nkala’s Newsletter

Gogo Nkala's Newsletter

Gogo Nkala Newsletter 18/20

Ekuhle Mthwakaz’ omuhle! Silokhu sigcinakele emuseni weNkosi ngalesisikhathi sizingelwa yisolokazi lesi seKhorona. Amaviki aseyisithupha impilo ingesiyo eyezolo. Asikakhululeki ukuphila njengezolo. Isilo lesi sibi ngoba thina asisiboni ngamehlo njalo asikwazi ukuthi sicathame singaphe. Emazweni abezeSayensi lezemithi yokwelapha baphathekile balokhu bezama amacebo…

Giya Mthwakazi - Imbongi, Gogo Nkala's Newsletter

VUMA NGIKHULE LAMI

Gogo Nkala’s Newsletter 10/20 Sithembile SiqhozaLililili! Lililili! Halala! Siyagiya Mthwakazi lamhla ngabanengi abethu abathandekayo abebesesigodlweni eHarare, kumkhosi omkhulu we National Arts Merits Awards (NAMA). Ube ukhona ngoMgqibelo ilanga lisithi 29 Mbimbitho 2020. Sibatshayela ihlombe bonke abaphakanyisiweyo bathola imendulo lezithupha ezibenzela…