Author

Dumisani Nkala

Gogo Nkala's Newsletter

Gogo Nkala Newsletter 18/20

Ekuhle Mthwakaz’ omuhle! Silokhu sigcinakele emuseni weNkosi ngalesisikhathi sizingelwa yisolokazi lesi seKhorona. Amaviki aseyisithupha impilo ingesiyo eyezolo. Asikakhululeki ukuphila njengezolo. Isilo lesi sibi ngoba thina asisiboni ngamehlo njalo asikwazi ukuthi sicathame singaphe. Emazweni abezeSayensi lezemithi yokwelapha baphathekile balokhu bezama amacebo…