Castro Matuvhunye

Ekuhle Mthwakaz’ omuhle! Silokhu sigcinakele emuseni weNkosi ngalesisikhathi sizingelwa yisolokazi lesi seKhorona. Amaviki aseyisithupha impilo ingesiyo eyezolo. Asikakhululeki ukuphila njengezolo. Isilo lesi sibi ngoba thina asisiboni ngamehlo njalo asikwazi ukuthi sicathame singaphe. Emazweni abezeSayensi lezemithi yokwelapha baphathekile balokhu bezama amacebo okudala imithi abantu abangacatshwa ngayo ukuze bangabulawa yilesisifo. Asithandazeleni ukuthi uNkulunkulu abaphe ukuhlakanipha baphange bawulungise umuthi ofaneleyo. Siyayibonga impilo. Kodwa banengi abalahlekelwe zimpilo zabo emhlabeni wonke.

Kithi lapha abanengi baphakathi kwelitshe lembokodo. Nxa kuqhutshekwa kungasetshenzwa abantu bazaphila njani? Siyakuswela ukudla izinsuku zonke. Siyayiswela imali ukuze sihlawulele izinto ezahlukeneyo empilweni ezisisizayo. Sithini pho? Bukhona isibili ubunzima ebantwini. OPhezukonke nguye owaziyo ukuthi sophepha njani? Okwethu yikulandela lokho esikuxwayiswayo ngabakhokheli, labe World Health Organisation (WHO). Sikhuthazane kulokho njalo sikhulekelane.

Izimbongi zonke zigobhoza ugqozi lokubalisa ngeKhorona, abanye bebubula, abanye bememeza bethetha, abanye belimukisa ikanti abanye batshotshobele nje ngenxa yesilo lesi. Nansi imbongi entsha, uCastro Matuvhunye laye emangala njalo elimukisa ngeKhorona.

SIZAPHEPHELA NGAPHI?

Isithanyelil’ abant’ iKhorona eMelika

Bephulel’ izigod’ endlebeni

Behlulek’ ukuzivikela?

Pho bazavikelwa ngubani?

Phel’ asikh’ esiphandel’ esinye

IKhorona iyabulala sihlobo!

Nxa ungukhandatshisa.

Uzaphephela ngaphi?

Nang’ uSaThembani

Uyatshinga nxa efundiswa

Nxa besithi kagez’ izandla

Ubhong’ esithi kangcolanga

Nxa besithi kaval’ umlomo

Uthi bath’ aphefumule njani

Nxa ingamngen’ esiqed’ abantu

Umunt’ ufa ngendlel’ ekhalisayo

Pho sizaphephela ngaphi?

Zilenkan’ izidakwa

Zibuthana zibe samihlambi yembuzi

Ungabaswel’ abagulayo lapho?

Sizaphephela ngaphi?

Yindaba lingasesab’ isitha?

Lifun’ ukubona ngomopho?

Lifun’ ukubulalis’ abalendleb’ ezizwayo?

Bafel’ amafufu njengegundwane?

Ake likhiph’ izigod’ endlebeni!

Gez’ izandla sekaThulani

Hlal’ endlini

Isitha asimemetheki nxa sizivalela

Ukulalela kuyasiza

Asizivikeleni zihlobo

Siyayiqed’ iKhorona singabambisana

Castro Matuvhunye

ISAZISO

BCMN Literary Trust

Okokuqala, ngithanda ukulazisa ukuba, inhlanganiso engake ngathi fahla ngayo seyabhaliswa, isikhona emthethweni. Ibizwa ngokuthi yiBCMN Literay Trust, amazwi amele ukuthi Barbara Clara Makhalisa Nkala Literary Trust. Yonake imele ukukhuthaza ukulotshwa lokudindwa kwemibhalo leminye imisebenzi yesiNdebele, lokuthi abantu bakhwabithe njalo bathakazelele ukulukhuluma kuhle belukholisa ulimi lwabo lwesiNdebele. Konke okuqakathekiswa yinhlanganiso le kuzachazwa kabanzi ngokuya kwesikhathi sokukhandwe inkundla enkulu ephathelene lalokho. Lalabo abakuKomithi enkulu (iBoard) eqondisa linhlanganiso bazakwethulwa kwelizayo.

Izinhlelo zeBlog

  1. Ngithanda ukubika njalo ukuba, uhlelo lwezinkondlo kulesisigcawu luyama ekupheleni kukaNkwenkwezi. Kuzaqalisa olutsha olokuloba izindatshana ezimfitshane ezesiNdebele. Lolani izikhali zenu zokuloba balobi abahle. Uzakubakhona njalo ozalicebisa okwamahlandla athile ngokuloba izindatshana ezinhle, ezihlabusayo. Thatha ithuba lawe ukutshengisa ubungcwethi bakho ekulobeni.
  2. Uhlelo lwezingxaki zabatsha lalo, luzakuma ekupheleni kuka Nkwenkwezi. Kuyaqala olutsha olokuhlomisa abatsha ngokumele bavuse inkophe bakulandele ukuze bathuthuke bangasaleli emuva. Esalela muva ibanjwa yizinja. Siyafisa bantu abatsha liphakame lingaphiki ngokukhala liquthile. Asikho esiphandela esinye, Ngakho yala uqaza kusigcawu okukhanzingwayo kulelibhodo.

Umncintiswano wokuloba amanoveli ngesiNdebele

Selidumela emansumpeni. Umphumela womncintiswano uzabikwa inyanga le ingakapheli. Yala uqaza kusonalesisigcawu ukuthi intsantshu zakithi lonyaka ekulobeni amanoveli ngobani.

SIXOXA NGENGXAKI ZABATSHA

Siyabonana njalo lamhla kulesisigcawu munt’ omuhl’ omutsha. Lamhla sizaphinda enye njalo ingxaki ebhekane lentsha yethu esike sancokola ngayo kuso lesisigcawu. Sike saxoxa ngengxaki ezidalwa yikugcagcini inkululeko lamalungelo aphiwa intsha. Inkululeko yokwenza lokho umuntu akuthandayo inhle kakhulu. Kodwa lawo malungelo angaphathwa butshapha adala ingxaki empilweni. Sizaphinda yona leyo lamhlanje.

Le yingxaki okwaxoxwa ngayo ngoLwesithathu ziku 27 ngoNhlolanja 2020, encwadini kaGogo Nkala eyesificamunwe munye lonyaka. Siyafisa ukuwuzwa owakho umcabango ngaleyo ngxaki.

(Picture of the podcast icon)

(Insert the discussion on ingxaki, Newsletter 9 on 27 February 2020.)

GIYA MTHWAKAZI

Nanzi njalo ezinye izimbongi esizithandayo njalo esesizijwayele. UNokubonga Mpofu laye uyalila ngeKhorona. UMartin Mlilo uthukuthele udl’ inja ngalokhu okubonwe ngabanengi kusenzakala kuyole iviki iqala, abomthetho behlukuluza odade abathile kwelinye lamalokitshi koBulawayo. Uyadubuka, uthi ‘Akuvumi Ngithule’. Wena-ke uthini?

Nokubonga Mpofu

IKHORONA

Wafika sazulu bengalindele abantu

Bekuzwa ngelikabathi bethi usesekhatshana

Useseyindumela usaziwa usengaphetsheya

Kolwandle

Wafika ungazange wazibika

Ungazange uqoqode

Wafika sasivunguzane esiphothulayo

Awuzange ukhuleke ufik’ emasangweni

Baphithizela abantu befaka imigoqo

Bavimbizel’ abantu ohulumende bebaphephisa kuwe

Angazi ngikutshayele ihlombe kumbe ngenyanye

Ubuye lobuhle lokubi

Ubuhle bakho yikuba uhlanganisile izimuli

Usivulile amehlo sabona ukuqakatheka

Kokulungisela ikusasa lethu

Usibonisile ukuba inhlakanipho yethu ayisilutho

Ngoba sehlukile ukuziphephisa kuwe

Ufundisile uthando lobuntu

Ngiphinde ngithi awumuhle

Bayaphela abantu ezindlini

Bebulawa yizihlobo akade bethi baphephe kizo

Abantwana bayahlukunyezwa mihla yonke

Kanti sithini ngawe

Wena udlala ucatshe

Kade bethi suhambile

Baphakamisa imigoqo bethi bakhulule abantu

Kanti ababuzanga elangeni

Watheleka watshiya bengelankani

Khorona ulochuku wena

Umubi awulaxolo wena

Udla insuku zonke kodwa awunoni

Awusuthi unjani?

Sesikhathele, ithemba alisekho

Asetshile amazwi ngokulila

Yikhorona lapha, yikhorona le

Jehova sivikele kulolulaka.

Nokubonga Mpofu

Martin Mlilo

AKUVUMI NGITHULE

Akuvumi ngithul’ inhliziyo yam’ ivov’ igazi

Iklezulwe ngensimb’ ebukhali

Sidl’ imbuya ngoluthi,

Ngeqiniso siyigoqoza ngolim’ ixhwatha

Amapholis’ asidlisa luklubhu

Basigongoda njengogongodiw’ inja endala

Kanti sidleni soneni kabani?

Akuvumi ngithule.

Kulicala na ukuzalw’ esizweni sikaMthwakazi?

Kulicala na ukuzalwa kwandlunkulu?

Uthango ludl’ amakhoman’oqotho

Bengithi lingabavikeli bomphakathi

Kanti lingamaphimp’ akhif’ ubuthi

Ligcwel’ inzondo lobandlululo

Lisidlis’ imbuya ngoluthi

Kasisizo ziphepheli thina

Singabanini bomuzi

Kalihloniph’ amalungel’ oluntu

Akuvumi ngithule.

Lisibusa ngodlame lingondlangamandla

Lisiphethe ngochuku

Kanti silokhu singaphansi kwentonga yabamhlophe na?

Lal’ ijogwe likaSmith lalingenje

Inhliziyo zenu zilukhuni njengekaFaro

Likhwela lizehlel’ ebantwini

Lizenzel’ umathanda

Kukompunz’ idl’ emini

Akuvumi ngithule.

Ngithule yeb’ udadeweth’ ephohozwa ngibhekile

Alilazwelo lilolunya ngiyalesaba

Lichith’ igaz’ elingelacala

Lay’ imbongolo imbala ilelungelo

Ingaph’ ingalo yomthetho

Izinto zimi manzonzo nje?

Nant’ ilizwe libhujiswa ngamapholisa

Ovusa ikhanda bambiz’ umvukelambuso

Alibhek’ ilang’ alicine

Bamlanda phakathi kwamabili

Phinde siwulond’ umzila wakhe

Amathamb’ akhe akhukhuzwa zimpisi

Kodwa igazi lakhe liyakhal’ enkangala

Akuvumi ngithule.

Ipholisa lingaphezu komthetho na?

Umthetho kawudlal’ indima yawo

Akungabi lenkethabetshabi

Sonke silizwele umhelo lel’ ilizwe

Sonke siyalingana

Mthwakazi omuhle lina bokuthula loxolo

Inkantolo yiyo umlamulankunzi

Kungenani bethi indlela yenkantolo ayisalali nyoka

Inqe lenze loba yini

Ukuth’ izikliwi lezigebengu zamapholisandini

Zon’ ezingahloniph’ amalungelo oluntu

Kwamele zinathe inkezo yolaka lomthetho wesisekelo selizwe

Akuvumi ngithule.

Lay’ inkantolo kayingabheki ngalihlo linye

Kayingaqhol’ inj’ ebolileyo enuka phu!

Ngobande langenkiza

Khona kuliqaqa elinukayo

Ligolomb’ impi ngifunga umntanenkosi

Akuvumi ngithule.

Kuzosukuma intuli ezizosihitsha

Sisangan’ amakhanda, kuhlwe emini

Yekani ukuqal’ imamba isemlindini wayo

Mapholisa lani lonke bavikeli besizwe

Bambanisan’ isizwe sibenyanda nye

Lingasiyekeleli sidabuka njengengub’ endala

Akuvumi ngithule.

Martin Mlilo

UMUSA WANSUKU ZONKE

Dumisa uJehova

Dumisa uJehova, Osiz’ abantu bakhe; Dumisa uJehova, Nibonge umsa wakhe.

Dumisa uJehova, Ubaba neNdodana; Dumisa uJehova, NoMoya OyiNgcwele.

Imizila le yomibili yiziqendu ezimbili zokucina zengoma ethi ‘Dumisa UJehova’, eku-Amagama Okuhlabelela. Ngitshone ngiyihlabela ilanga lonke kuthangi. Umoya wami ube ugcwele ukubonga lendumiso. Ngithe ngibala AmaHubo ngathanda kakhulu ukuqala kweHubo 147:1. Uthi umhlabeleli, “Dumisani uJehova. Kuhle kangakanani ukuhlabela indumiso kuNkulunkulu wethu, kumnandi njalo kufanele ukumbonga.” Iziqeqetshi zeBhayibhili zithi iHubo leli laba yingoma yendumiso kuthakazelelwa ukuphenduka kwabantu bakoJuda ekuthunjweni. Babekade besekuhluphekeni izinhliziyo zabo zidangele zikhumbula kibo. UNkulunkulu ngomusa langamandla amakhulu wabavikela.

Kungani umphefumulo wami ube uphuphuma ngendumiso lokubonga? Kulezi insuku sesiphila sengathi siyizibotshwa kodwa ezivalelwe emizini yazo? Aseyisithupha amaviki impilo ingafani leyezolo lapho esasigcwala yonke indawo sisenza esikufunayo singagqize qhakala. Lamhla asisabuboni lobuhle babantu. Imilomo lamakhala kumele kuvalwe ngamalembu awokuvikela ukuba singahotshi igcikwane lekhorona vayirasi emoyeni, njalo lathi singatheleli abangelalo. Umoya wami uyaphuphuma ngokubonga loba singakatshelwa ukubana alisekho leligcikwane. Ngiyambonga uNkulunkulu nxa ngibalisa ukuba, kuwo wonke la amaviki, bengigcinakele, ngivikelekile. Angilawo lowo mkhuhlane. Labathandekayo bami abalawo. Siyathola isinkwa sansuku zonke. Loba abanye abathandekayo behlala kude siyenelisa ukukhulumisana ngezincingo insuku zonke. Siyezwa ukuba labo bagcinakele emuseni weNkosi.

Lamhla ngizwe ngendaba yomunye ukhulu emazweni, owayehlaselwe ngumkhuhlane. Waxhunywa isigxingi sokuphefumula umoya ohlanzekileyo okwelanga elilodwa. Wabangcono. Uthe ephuma esibhedlela kwathiwa uzamele ahlawulele isigxingo somoya, amakhulu amahlanu amadola eMelika. Bambona esebihla ukhulu. Bamduduza bethu uzahlawula kancane kancane. Kuthiwa ukhulu ngelivevezelayo wathi, “Hatshi, imali ayingihluphi. Ngizahlawula. Ngikhathazwa yikuthi nxa isigxingi somoya sibiza imali engako ilanga elilodwa zwi, pho uJehova ngizamhlawula ngani bengiphefumula umoya wakhe mahala iminyaka yonke le ngilokhu ngazalwayo?” Ingithintile kakhulu indaba le.

Yikho-ke umphefumulo wami uyaphuphuma ngengoma yokubonga lokudumisa ngokuphephisa, lokusiza, lokuvikela kukaJehova usuku ngosuku. Wena-ke? Umi ngaphi ngalesi sikhathi? Usizo lwakho luvela ngaphi? Mdumise umbonge uJehova, ukuze umoya wakho ugcwale intokozo lokuthula okuvela kuye. Kuhle, kumnandi njalo kufanele ukumdumisa lokumbonga.

Barbara Nkala

***

Sehlukana lapha lamhlanje Mthwakaz’ omuhle. Kuhle ukuba lawe kulesisigcawu. Ngesakho lawe. Khululeka sizwe ukuthi wena uthini. Awukho umqondo omkhulu, awukho omncane.

Sonke siselimeni lokukhuthaza lokuphakamisa ulimi lwethu. Hlaba eyakho lawe indima ngo2020.

Ukhumbule phela ukuthi esalela muva ithiwa xhaka yizinja.

Ngiyalithanda, njalo ngiyabonga!

Gogo Nkala