Gogo Nkala Newsletter – 13/2020

Siyahlangana njalo lamhlanje esigcawini sethu lesi Mthwakaz’ omuhle! Umhlaba wonke wethukile. Uhlahl’ amehlo ngesilo lesi esesifohlele phose kuwo wonk’ amazwe omhlaba siding’ esingamdlavuza. Izibhedlela thile zigcwele swi. Bathintitheka samahlamvu ekwindla abantu. Bayaqhululeka emazweni azithembileyo ngabodokotela lemithi. Pho thina esilezibhedlela ezigulayo sophephelaphi na?Lalapha kwelakithi sekufe ijaha elaziwayo, uZororo Makamba, laba yilo elakuqala ukuthathwa yiKhorona. Kudanise abantu abanengi lokhu. Sithe, pho nxa sisehluleka ukugcina isigulane esisodwa salo umkhuhlane, pho isilo singahlasela ngolaka olukhulu sophephelaphi na? UMongameli wezwe ubikile ukuthi kusukela ngoMvulo mhlaka 30 Mbimbitho 2020, sokumele abantu bahlale emizini yabo, abasebenzayo basebenzele khona. Labezempilakahle ezweni, lamabandla ethu, bonke bayaxwayisa. Lalela, uzwe, wenze, usizakale wena labakho. Lamhla imbongi yethu eyaziwayo uZibusiso C. Mabonisa, uyabhuqukeza laye ngalesisifo esithi, ‘Luzimu Bani Lolu?’  

LUZIMU BANI LOLU?
Soneni, sidleni kabani thina?Safa saphel’ imizi yagcwal’ amathuna,Sesaba lokuzw’ umunt’ ethimula,Asisabal’ okwenjwayel’ ukuthintana,Saphela thina ngay’ iKhorona.
Iluzim’ oluthanyela sibi sezivakatshi,Iyadledlebul’ ayibandlululi mhlobo,Iginya konk’ ayinaki mnotho,Iklifiza konk’ ayinaki sithunzi,Yadlula zisengw’ ayinaki bulili,Ingusibindi gid’ okwebutho lakwaZulu,Izonda inxeb’ emhlane njengoTshaka,Iluzimu bani linto?
Lusukel’ emuzini weChina loluzimu,Sathi luzimu luphelel’ ekhaya.Sezw’ izivakatshi zase-ItalySezihlab’ owezalukazi,Kant’ isigaba sonke sase-EuropeYikhona sisazoyisuth’ induku.Kuthule kwathi cwak’ eMadrid,Kwasweleka lempukan’ enyakazay’ eRome,Kwaba yiso les’ eLondon.Besaba lokulunguza ngefasitelaFuna bawuhotshe lowo mkhokha.Ngadideka-ke min’ uMabonisa,Luzimu bani lolu?
Kungabe kuyiz’ insuku zokugcina?Ezilotshwe kuSambulo na?Kumbe yimizamo kasathani?Ofis’ ukuduhis’ abanengi.Pho kungani kuhambelane lensuku zePhasika?
Lalela-ke ngikubonise mina mabona kude,Kuphel’ uMdali nguy’ ozaqeda ngomuntu,Hatshi lokh’ okulungiswa ngumuntu wenyama.Bazama ngombhuqazwe ka1914,Kodwa kwake kwaya ngaphi?Bez’ oHitler loMussollini ngo1945,Labo behluleka njalo.Sayizw’ ifluwenza ngo1918,Layo yanyamalala njengamazol’ ebon’ ilanga.
I-Anthrax layo yaphanga yaphoselwa ezibini.I-Ebola yathi zukuzuku yaphelelwa ngumphako.Nguban’ olokh’ esayethuswa ligcikwane lengculaza?Pho lona zimu lweKhorona luzenza bani?Iba ngusibindi gidi mntwana wembokodo,Abedluleyo basendlalel’ ukuthi sigcob’ igazi labo,Silw’ impi yokuzihlenga kuloluzimu.Saphiw’ amandla phezu kwento zonke,Pho sethuswa yini maqhawe lamaqhawekazi?Qinani libe ngabanqobi baloluzimuLoze lugoq’ umsila lugob’ikhanda.
Asante SanaKuw’ osalemthamb’ egijim’ elivuthayo.
Zibusiso C Mabonisa

Use your company’s blog posts to opine on current industry topics, humanize your company, and show how your products and services can help people.