Ngesikhathi uJosefa, indodana kaJakhobe, u-Israyeli, eseGibhithe, kwaba lesikhathi lapho achasisa amaphupho kaFaro, iNkosi yaseGibhithe. UFaro wahle wambeka waba ngumphathi welizwe lonke laseGibhithe.