Author

Gogo Nkala

Stories Of Faith

Miracle Flight

Revelation 12:11 says: “They overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony; …”. When we tell testimonies of the Lord God’s power and saving grace on our lives, the devil slinks away tail between…

Ingxaki Zabatsha

Imuli Enhle – Imuli Embi

Ingxaki Zabatsha Ngiyabingelela kulesisigcawu munt’ omutsha! Uyasizakala na ngezinhlelo lezi? Lalamhla siphezu kwayo ingxoxo ephathelene lengxaki zabatsha. Nampa njalo abangane benu bexoxa ngengxaki yalamhla. Sikhangele ingxaki ezibakhona ezimulini, nxa kungekho ukuphilisana kuhle.        Zikhona izimuli ezinhle. Zikhona ezingenza ngcono. Sonke…

Giya Mthwakazi - Imbongi, Gogo Nkala's Newsletter

VUMA NGIKHULE LAMI

Gogo Nkala’s Newsletter 10/20 Sithembile SiqhozaLililili! Lililili! Halala! Siyagiya Mthwakazi lamhla ngabanengi abethu abathandekayo abebesesigodlweni eHarare, kumkhosi omkhulu we National Arts Merits Awards (NAMA). Ube ukhona ngoMgqibelo ilanga lisithi 29 Mbimbitho 2020. Sibatshayela ihlombe bonke abaphakanyisiweyo bathola imendulo lezithupha ezibenzela…

Giya Mthwakazi - Imbongi

Qilindini

GIYA MTHWAKAZI Lamhla sikhangela kuphela inkondlo ezikhuluma ngalesisilo esibhekane laso. UMartini Mlilo uke wakhwaza ngeNdidane eyisilo seKhorona. Asizwe lamhla ukuthi uthini ngokuphathelene layo iKhorona? Wena uthini ngalokho? QILINDINI Kade lizenz’ izinto silikholwaNamhlanje lihlangane losowenu,Lathula lazithela ngabandayo lamgwilibana,Lihlala lizenz’ ongqengqeBuvelile ubugovu benuBafana…

Stories Of Faith

International Mother’s Language Day

Gogo Nkala Newsletter 9/20 Dr Eventhough Ndlovu Siyadibana njalo Mthwakaz’ omuhle kulelilanga elihle esiyagqiba uNhlolanja! Lamhla sivula ngamazwi okukhankasa ngokuhle okuthile avela kuDr Eventhough Ndlovu oweNyuvesithi enkulu eZimbabwe. Kulamalanga lamalanga athakazelelwayo umhlaba wonke jikelele. Ubusazi na ngaleli ele International Mother Language…

Giya Mthwakazi - Imbongi

Amacimbi

Nxa imbongi yayiyabe isiphuphuma ngosinga, igiya, iseqa, ijanquka, ibetha amagama akhuthazayo avusa idlabuzane lokwenza; ayekekela amanina, alilizele, udutshulwe umpululu, obaba lamajaha batshaye ivoklokolo! Kwakumnandi kakhululu. Loba uzibalela wedwa, ake ukekele lawe uyithuze ivokloklo ngoba imbongi zethu lezi ziyasikholisisa kakhulu. Asizitshayeleni…