GIYA MTHWAKAZI

Lamhla sikhangela kuphela inkondlo ezikhuluma ngalesisilo esibhekane laso. UMartini Mlilo uke wakhwaza ngeNdidane eyisilo seKhorona. Asizwe lamhla ukuthi uthini ngokuphathelene layo iKhorona? Wena uthini ngalokho?

QILINDINI

Kade lizenz’ izinto silikholwa
Namhlanje lihlangane losowenu,
Lathula lazithela ngabandayo lamgwilibana,
Lihlala lizenz’ ongqengqe
Buvelile ubugovu benu
Bafana lomkhom’ omil’ ebaleni
Lina baphrofethi bamanga
Lembeth’ iskhumba semvu
Lina lizimpis’ eziphangayo
Liphang’ amasolombane lemfuyo yabantu
Ngobuqili benu boqilindini
Kwavela i-ebhola lathula
Namhlanje kungene ikhorona,
Umoya wen’ ubamba mhla kuthwas’ inyelele?
Kuw’ inkanyezi’ engakaz’ ibonwe na?

Haa, Qilindini!
Ngamaqil’ any’ inhlam’ emanzi
Amany’ amaqil’ esiny’ impuphu qilindini
Likuph’ umhlab’ udunguzelaIzizwe ziqhaqhazela
Lizibiz’ abaphrofethi lithi liyathungatha,
Ulondeni phel’ umkhondo wekhambi
Lokwelapha ikhorona
Yikhona sizobuvum’ ubungcitshi benu.

Lifuzile, lizimbila zantabanye
Lalab’ abazibiz’ osiyazi
Bazin’ ikhoron’ isidl’ ubhedu nje?
Liphuc’ abantu’ inzuzo yabo
Ngokugil’ imgilingwane lemigqa yenu
Won’ ukhon’ umkhulek’ ohlal’ elitsheni?
Lawe wathatheka wanguthathekile,
Hlaziya bo!Mus’ ukuthelwa ngobulaw’ emehlweni,
Qilindini.Ingenil’ ikhorona

Abaphrofethi bamanga bathula, basobela
Kwangathi kubhong’ ingonyam’ ehlathini.
Lathula baphrofethi laswela lezaba
Libadala nje!Haa, qilindini!Laz’ ukubamb’ ubuthakathi
Yon’ ikhorona ayisimthakathi na?

Ngesab’ izibindi zenuLingayidons’ imamba
Liyihwatshe ngomsil’ emlindini
Lidlala ijadi ngezwi leNkosiLidlala ngegeja kuziliwe,
Qilindini!Ulimi lwenu lufunde lwagqitha
Uhutshuz’ amanga lisesabis’ abantu
Lizenz’ abaziyo lina lizimpumphuthe
Ma kuvel’ isikhongwane lincwada lifane lesifazane;

Mthwakaz’ omuhle, xwaya abaphrofethi bamanga
Balulindile ulaka loPhezulu.
Ake kuvel’ ikhambi lokwelapha ikhorona,
Uzabezw’ umsindo wabo, zinyekevu
Ngibafanisa le
Nsedlu ibon’ umabon’ abulaw’
Imamba, inyoka yezihotsha
Xwaya abaphrofethi bamanga
Cezana labo abafetshulayo
Bazakutshiy’ ubamb’ umoya
Yib’ oqilindini laba!

Martin Mlilo