Gogo Nkala’s Newsletter 10/20

Sithembile Siqhoza

Lililili! Lililili! Halala! Siyagiya Mthwakazi lamhla ngabanengi abethu abathandekayo abebesesigodlweni eHarare, kumkhosi omkhulu we National Arts Merits Awards (NAMA). Ube ukhona ngoMgqibelo ilanga lisithi 29 Mbimbitho 2020. Sibatshayela ihlombe bonke abaphakanyisiweyo bathola imendulo lezithupha ezibenzela amhlophe. Kodwa, esimmbambatha kakhulu yimbongikazi yethu uSithembile Siqhoza ophume etshethe isicoco esihle kakhulu esenza simtshayele umpululu levokloklo. Amhlophe athe nke, nke, nke!
Kuwe ngqungqulu yezingqungquluWen’ onqolongw’ emoyeniWen’ okaSiqhozaWena Ndlovukazi yosibaWen’ ohaya kuqaqambeKube sengathi kuqhum’ ibhazukaWe’ okade watshoUkub’ uyingadlangadlaWen’ odubula ngamagamaWen’ osubuthe za yinqwaba izicocoHalala! Lilililili!
USiqhoza uthole umvuzo ngenkondlo yakhe akloloda enqolonga ngayo esithi, VUMA NGIKHULE LAMI. Wena obe ungekho, lawe oweqiwe zindaba ezimnandi, sithi ake uzizwele ukuthi igiya isithini intomb’ endlala uSiqhoza kaZingizwan’izinja.

Siqhoza’s certicicate

Sithembile Siqhoza holding her accolades

VUMA NGIKHULE LAMI
Nank’ umgwang’ ufun’ ukungigangelaNgesis’ esikhul’ esigcwel’ umoyaBahleka ngawobuso, awomhlath’ elumileBazenz’ omahlomulel’ abangabahlanguliZimpis’ ingwe zamabalabalaSuk’ ebusweni bami xhegundiniVuma ngikhule lami.
Yiziqumama ingqondo du!Manje mina ngiyisanqondoIsiqoqodo ngingahlangana longqondongqondo.Khuzan’ imigaklaIgxozel’ ithambo lezinyan’ indendaIgxozel’ iqatshana lenganeAngisabali umhluz’ iyahubulaIhahabela ngitsho lomsiphaLenhlon’ abal’ imbalaLuhubhuhubh’ uphondo lukabhejaneNgamaland’ afun’ imikhaza.Zintwal’ ekhandaIngamuny’ isutheIyakhithika.
Ngoqilingqwatshu ongqavungqeketsheIntethe yehlul’ amaland’ ebusikaBanithinithiz’ ezinonileyoQede besulel’ imilomo phansi njengenkukhuKimi liyesabeka lifana lamazimuNgixoleleni lami ngikhule.
Ezen’ ingane zidla ntofontofoAzingangami zingangomam’ ongizalayoZadl’ imfundo zakhwecaLami ngikhwinc’ amalogwe ngiyafun’ imfundoUsungacathamel’ ungiphicaphic’ ungilayele celeniUngithembis’ izul’ emhlabeniAwuu suka somaxhegwana!Gwedlela le lami ngikhule.
Ungangiphazamisi ngigid’ ingoma yamiLisa ekhon’ idlozi lifun’ ukusinaNgipheth’ umkhonto letshoba ngiyaziphungelaNgifun’ umlol’ olol’ inkakhayi zamadodaNgifun’ inyon’ ekhihliz’ IKUSASALamathemb’ amahleNgivumele ngikhule.
Ikhaba liyabukw’ alidliwaKhabo ngekela ngikhuleNgibe lekusasa eliqhakazileyo sambali yentwasa.Ubaba lomama baziqhenye ngamiSengikhulile ngibenzel’ okuhleWena MthunziVele ufun’ ukungehlis’ isthunzi.Mkhohlisi kad’ ubakhohlisaSkhohlakali bekubiza nge BLESSERAwu makade bona wakithiUsubona buvilibana uthi kugug’ othandayoIndwang’ ayisibon’ isiphongo sayo.We BatayiIqaq’ alizizw’ ukunuka qinisoManje ngithiIsichib’ esitsha ngeke sichibil’ ibhulugwe lidalaUbozinuk’ amakhwapha we ‘BLESSER’

Ungangiyengi YengwayoNgiyaz’ emlonyeni upheth’ awokusizaEsandlen’ upheth’ umhedlaUfun’ okukimiUkuqathaqathe qed’ ungiqotsheleUngenz’ isiphukuphukuVuma ngikhule lami
Sithembile Siqhoza